lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

หลักสูตรทหารเสือ

เจ้าของร้าน

หลักสูตรทหารเสือ เป็นหลักสูตรทางทหารหลักสูตรพิเศษ

ซึ่งเป็นการฝึก เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถของกำลังพล 

โดยจะเป็นการฝึกในลักษณะ การฝึก ด้วยความริเริ่มของหน่วย และใช้ครูฝึกของหน่วยทำการฝึกเป็นหลัก กรม 

ทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ฯ ได้รับอนุมัติจากกองทัพบก ให้ดำเนินการ ฝึกหลักสูตรทหารเสือ 

เพื่อเป็นการสนองในพระราช เสาวนีย์ ของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

องค์ผู้บังคับการพิเศษของกรมทหาร ราบที่   ๒๑   รักษาพระองค์ฯทรงมีพระราชประสงค์ ให้กำลังพลของหน่วย 

ได้รับการฝึกพิเศษ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการที่จะปฏิบัติ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทุกรูปแบบทุกสภาพ 

ภูมิประเทศ มีจิตใจกล้าหาญ ซื่อสัตย์  และมี ความจงรักภักดี ซึ่งได้ดำเนินการฝึกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ 

จนถึงปัจจุบัน รวม ๑๗ รุ่น

การฝึกหลักสูตรทหารเสือ รุ่นที่ ๑๘ ภาคที่ ตั้ง ห้วง ๓ - ๓๐ ม.ค.๕๖

 

ทหารเสือราชินี

 

ผู้ที่เข้ารับการฝึกหลักสูตรทหารเสือ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติไว้คือ ต้องเป็นกำลังพลนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ที่รับราชการ อยู่ใน หน่วย ของกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ฯ โดยผ่านการทดสอบร่างกาย การสัมภาษณ์ และตรวจโรค สำหรับการจัดกำลังเข้ารับการฝึก แบ่งเป็นชุดปฏิบัติการ จำนวน ๑๓ ชุด ชุดละ ๖ นาย ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร ๑ นาย นายทหารประทวน ๕ นาย รวมทั้งสิ้น ๗๘ นาย     การดำเนินการฝึกได้กำหนดให้มีการฝึก ผสมผสานในทุกรูปแบบ ระยะเวลาในการฝึกทั้งสิ้น ๑๖ สัปดาห์ แบ่งการฝึกออกเป็น ๕ ภาค คือ

ภาคที่ตั้ง ใช้ระยะเวลา ๔ สัปดาห์ ใช้พื้นที่ภายในค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี การฝึกในภาคนี้ความมุ่งหมายเพื่อปรับสภาพร่างกายและจิตใจ เตรียมร่างกายในการ เข้ารับการฝึกใน ภาคต่อ ๆ ไป ทางด้านความรู้ จะปูพื้นฐานด้านการยิงปืนฉับพลัน การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก พื้นฐานการดำน้ำ การกระโดดร่ม การต่อต้าน การก่อการร้ายสากล การต่อสู้ป้องกันตัว รวมทั้งภาษาประเทศใกล้เคียง เนื่องจากกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ฯ ได้จัดกำลังพลขึ้น ปฏิบัติหน้าที่ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือ วิชาภาษามือ เป็นต้น นอกจากการฝึกแล้ว ยังกำหนดให้มีการทดสอบมาตรฐานทั้งในด้านสภาพร่างกาย ได้แก่ การทดสอบวิ่ง ๑ ไมล์,๓ ไมล์,๕ ไมล์,การวิ่งประกอบอาวุธและเครื่องสนาม ๑๒ ไมล์,การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย,การว่ายน้ำ และการเดินเร่งรีบพร้อมรบ ระยะทาง ๖๕ กิโลเมตร ตลอดจนการทดสอบการใช้อาวุธทั้งปืนเล็กยาว เอ็ม.๑๖ และปืนพก ๘๖ ในลักษณะการยิงฉับพลันบันทึกผล ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ทั้งสมรรถภาพร่างกายและการยิงปืน จึงจะสามารถเข้ารับการฝึกในภาคต่อไป

ภาคป่า-ภูเขา ระยะเวลา ๔ สัปดาห์ ใช้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีแนวคิดในการฝึกกล่าวคือ นำผู้เข้ารับการฝึก ทำการแทรกซึมทางอากาศด้วยอากาศยาน (บล.๘ หรือ C ๑๓๐) หลังจากนั้นจึงทำการแทรกซึมทางพื้นดิน เข้าปฏิบัติการต่อที่หมายในลักษณะหน่วยทหารขนาดเล็ก หรือชุดปฏิบัติการ การฝึกในภาคนี้เป็นการนำความรู้ในภาคที่ตั้ง มาปฏิบัติจริงในภูมิประเทศทุรกันดาร และภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูง เรื่องที่ทำการฝึกหลัก คือ การจัดตั้งและใช้กำลังกองโจร การพิสูจน์ทราบพื้นที่ป่า การฝึกในเรื่องการขี่บังคับม้าและการบรรทุกต่าง ประการสำคัญคือการศึกษางานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และการฝึกการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย องค์พระประมุข ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จ พระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประจำทุกปี ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม

ภาคทะเล ระยะเวลา ๓ สัปดาห์ ใช้พื้นที่บริเวณชายฝั่งของจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง การฝึกในภาคนี้ จะมุ่งเน้นในเรื่องการแทรกซึมทางน้ำ การดำน้ำ ทางยุทธวิธี,การใช้เรือยาง,การลาดตระเวนชายฝั่ง,การยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก,การกระโดดร่มลงทะเล,ประเพณีชาวเรือ และดำรงชีพในทะเล โดยได้รับการสนับสนุน ครูฝึกจากกองทัพเรือ

 ภาคปฏิบัติการในเมือง ระยะเวลา ๓ สัปดาห์ ใช้พื้นที่จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร การฝึกมุ่งเน้นในเรื่องการปฏิบัติในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง การต่อต้าน การก่อการร้ายสากล การชิงตัวประกัน การขับขี่จักรยานยนต์ทางยุทธวิธี รวมถึงการฝึกยิงปืนพกระบบ PPC การฝึกในภาคนี้ ได้รับการสนับสนุน ครูฝึกจากหน่วย ปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ภาคอากาศ ระยะเวลา ๗ สัปดาห์ ใช้พื้นที่ภายในค่ายนวมินทราชินี ความมุ่งหมายในการฝึกภาคนี้ คือ ให้ผู้เข้ารับการฝึกมีขีด ความสามารถ ในพื้นฐานของการกระโดดร่มแบบกระตุกเอง การบังคับร่ม การพับร่ม และการแก้ไขเหตุติดขัด โดยใช้ครูฝึกของหน่วยเอง และได้รับการสนับสนุน อากาศยานจากศูนย์การบินทหารบก ได้แก่ ฮ.ล.๔๗ , MI17 และ ฮ.ท.๑    

 เมื่อจบการฝึกแล้วกำลังพลที่สำเร็จการฝึกหลักสูตรทหารเสือทุกนาย จะได้รับพระราชทานเครื่องหมาย แสดงขีดความสามารถทหารเสือ จากสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ องค์ผู้บังคับการพิเศษ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ฯ นอกจากนี้เพื่อให้ กำลังพลที่ผ่านการฝึกแล้ว ได้มีโอกาสทบทวนและฝึกฝนในขั้นก้าวหน้า อย่างต่อเนื่อง กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ฯ จึงได้รวบรวมวิชาที่เป็น วิชาหลักในหลักสูตรทหารเสือ มาจัดตั้งเป็นชมรมยุทธกีฬา เพื่อให้กำลังพลทหารเสือ ได้มีการฝึกฝนอีก ๕ ชมรม คือ

                                                                                          - ชมรมกระโดดร่ม

                                                                                          - ชมรมดำน้ำ

                                                                                          - ชมรมขี่ม้า

                                                                                         - ชมรมจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี

                                                                                          - ชมรมยิงปืน

       ในส่วนของการดำเนินการฝึกนั้น เพื่อให้การดำเนินการฝึกตลอดระยะเวลา ๑๖ สัปดาห์ รวมทั้งการเตรียมการในด้านชุดครูฝึก และเครื่องช่วยฝึกต่าง ๆ นั้น เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ฯ ได้จัดตั้งเป็นกองอำนวยการฝึกหลักสูตรทหารเสือขึ้น เพื่อรับผิดชอบการฝึก ควบคุม กำกับดูแล และประสานงาน โดยมี

    ผู้บังคับการกรม          เป็นผู้อำนวยการฝึก

                 รองผู้บังคับการกรม       เป็นรองผู้อำนวยการฝึก

             เสนาธิการกรม          เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝึก

                   รองเสนาธิการกรม       เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝึก

                              ผู้บังคับกองพันแต่ละกองพัน     เป็นผู้รับผิดชอบการฝึก

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

เก็งข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค [0]
เก็งข้อสอบการประปานครหลวง [0]
เก็งข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [0]
เก็งข้อสอบท่าอากาสยานไทย AOT [0]
เก็งข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย [0]
เก็งข้อสอบช่างฝีมือ [0]
เก็งข้อสอบกองทัพอากาศ [0]
เก็งข้อสอบกรมธนารักษ์ [0]
เก็งข้อสอบ สำนักงานทรัพยืสินส่วนพระมหากษัตริยื [0]
เก็งข้อสอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท [0]

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม42,719 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด18,299 ครั้ง
เปิดร้าน26 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท17 ส.ค. 2561

CONTACT US

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านอยากเป็นราชการ sheetchula.com
อยากเป็นราชการ sheetchula.com
ข่าวรับสมัครงาน งานราชการ สอบราชการ เปิดสอบราชการ พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ ธนาคาร ทั่วประเทศ
เบอร์โทร :
อีเมล :
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก